Η εταιρία ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, μέλος του ομίλου εταιριών ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, ιδρύθηκε το 1996 (αρχικός διακριτικός τίτλος ΕΥΡΩΔΙΑΣΤΑΣΗ) με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες αναπτυξιακές, καινοτόμες, συμβουλευτικές και διαχειριστικές υπηρεσίες σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.
Στρατηγικός στόχος της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ είναι η δημιουργία μακροχρόνιων συνεργατικών σχέσεων με τους πελάτες της παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διοίκησης, χρηματοδότησης και σε θέματα οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης οργανισμών και φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ είναι τα ακόλουθα:

  • παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και διαχείρισης έργων σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.
  • εκπόνηση και υλοποίηση μελετών, προγραμμάτων και διαχείριση έργων, στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών πρωτοβουλιών.
  • χρηματοδότηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων
  • διοίκηση και διαχείριση επενδυτικών έργων
  • παροχή οικονομικοτεχνικών ή άλλων συμβουλών
  • παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα σύγχρονων εφαρμογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.
  • παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής μάρκετινγκ και επικοινωνίας και έρευνας αγοράς.
  • παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομ
  • διοίκηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας από την ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ εξασφαλίζεται από το άρτια επιστημονικά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει καθώς και από τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή της εταιρείας.

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ - Ο.Α.Ε.Δ.