• Πελατοκεντρική αντίληψη και δημιουργία/διατήρηση μακροχρόνιων συνεργατικών σχέσεων με τον πελάτη.
  • Ενίσχυση της καινοτομίας ως μέσο δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσαρμογής στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Έμφαση στη ποιότητα σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής και κοινωνικής δραστηριοποίησης.
  • Διαρκής επένδυση στη γνώση και στη τεχνολογία για μια απρόσκοπτη οργανωσιακή ανάπτυξη.
  • Κοινωνική ευθύνη και περιβαλλοντολογική συνείδηση.