• Εδραίωση της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ στην ελληνική αγορά ως ένας ισχυρός φορέας καινοτομίας, ανάπτυξης και δημιουργίας.
  • Προώθηση της ποιότητας σε όλες τις ενδο/επιχειρησιακές και εξω/επιχειρησιακές σχέσεις και συναλλαγές.
  • Συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
  • Διαρκής ενίσχυση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες.